Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE İLANI
Türü
Miktar
Tarih
17.07.2018
Yer
Karabük Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Ergenekon Mah. Fatih cad. No:1 KARABÜK
Açıklamalar
 
 
 
MÜBADELE İLANI
KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
Ekonomik ömrünü tamamlamış, hurda halinde bulunan (13) adet muhtelif marka ve modelde taşıt,   4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca 2 Adet 2018 Model Beyaz renkli Fiat Fıorıno Combı  Safeline 1.4 Fire 77 Hp E6  marka araç, 1 Adet 2018 Model Beyaz renkli Toyota Corolla Life 1.6 marka araç ile mübadele edilecektir.
 
1-İdarenin
 
    a) Adresi
: Karabük Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı No:11/ KARABÜK 
 
    b) Telefon ve faks numarası
: 0 370 415 71 30   Fax : 0 370 424 64 80
 
    c) Elektronik posta adresi
: karabuklojistik@egm.gov.tr
 
2-Mübadele konusu malın
 
 
a) İşin Adı
 
b) Niteliği, türü ve miktarı
: Kamu Taşınır Malları Mübadelesi
 
: Yukarıda yazılı bulunan taşıtlar karşılığında; Şartnamede özellikleri yazılı bulunan 2 Adet 2018 Model Beyaz renkli Fiat Fıorıno Combı  Safeline 1.4 Fire 77 Hp E6  marka araç, 1 Adet 2018 Model Beyaz renkli Toyota Corolla Life 1.6 marka araç mübadelesi.
 
c) Mübadeleye başlama miktarı
: Mübadeleye 184.000,00 TL (2 Adet 2018 Model Beyaz renkli Fiat Fıorıno Combı  Safeline 1.4 Fire 77 Hp E6  marka araç, 1 Adet 2018 Model Beyaz renkli Toyota Corolla Life 1.6 marka araçlar) ile başlanacaktır. Mübadele içeresinde yapılan artırım miktarı talep edilen 3 adet aracın toplam bedeli olan 204.750,00 TL'ye ulaşmaması halinde ise eksik kalan kısmı İdare tarafından 237 Sayılı Taşıt Kanunu’na göre Mübadele Komisyonun kararı ve Mübadele yetkilisinin onayı ile Müdürlüğümüz Polis evi Şube Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.
 
d)Teslim Etme ve Teslim Alma  yeri
 
 
 
 
 
 
e)Teslim Etme Tarihi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f)Teslim Alma Tarihi
1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar Karabük Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı No:11/ KARABÜK adresine teslim edilecektir.
 
2) Taşıtlar Karabük Emniyet Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı No:11/ KARABÜK adresinden teslim alınacaktır.
 
: Mübadele kararının tebliğ edilmesinden itibaren (15) on beş gün içerisinde istenilen (mübadele edilen) malların teslim edilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz. 15 (on beş) gün içerisinde istenilen (mübadele edilen) malların teslim edilememesi halinde sözleşme yapılır ve kesin teminat alınır. Yüklenici Alınacak Malı (90) doksan gün içinde Karabük Emniyet Müdürlüğü adresine bir defada teslim edecektir. Alınacak Malın Yurtiçi piyasasından temin edilemeyip yurtdışından ithal edilmesi durumunda, bu durumun yetkili satıcılardan belgelendirilmesi halinde 90 günlük süreye ek olarak 30(otuz) gün daha ek süre verilir.
 
 
 
: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) onbeş iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.
 
3-Mübadelenin
 
a) Yapılacağı yer
:Karabük Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Ergenekon Mah. Fatih cad. No:1 KARABÜK
                                                     
b) Tarihi ve saati
:17/07/2018 günü   Saat : 14.00
 
4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Teklif Mektubu,
b) Geçici Teminat Mektubu,
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.
5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6- Mübadele dokümanı, Karabük Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı No:11/ KARABÜK adresinde görülebilir ve Karabük Muhasebe Müdürlüğüne 50,00.-TL Şartname bedeli yatırılarak Müdürlüğümüzden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Mübadeleye katılacak olan istekliler şartnameyi 17/07/2018 günü Saat 13:30’a kadar Karabük Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı No:11/ KARABÜK adresinden alabileceklerdir. Mübadeleye katılmak için istekliler teklif zarflarını ihalenin yapılacağı yer olan Karabük Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Ergenekon Mah. Fatih cad. No:1 KARABÜK adresine aynı gün saat: 14:00’e kadar teslim edeceklerdir.                                                 
8-  Araçlar toplu olarak mübadele edilecektir.
9- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonuna teklif zarflarını sunmaları ve zarfların açılmasının akabinde, tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
10- İstekliler mübadelenin muammen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat bedelini yatıracaklardır.
11- Sözleşme yapma süresi olan 15 gün içerisinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. Ancak 15 gün içerisinde mübadelenin gerekleri yapılmaması durumunda sözleşme yapılacak ve % 6 oranında kesin teminat alınacaktır.
12- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
13- Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar ve diğer malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihine kadar hafta içi 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Karabük İl Emniyet Müdürlüğü adresinden görülebilir.
14- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE EDİLECEK                         ARAÇLARIN LİSTESİ
 
S.NO
PLAKASI
MARKASI
 
 
MODEL
 
 
DURUMU
 
MUAMMEN BEDELİ
(TL)
 
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
 
MÜBADELE TARİHİ VE SAATİ
1
78 A 0011
FİAT ŞAHİN 1.4
1998
 
FAAL
 
7.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.520,00 -TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.07.2018
Saat:14.00
 
2
78 A 0018
FORD  MİNİBÜS TRANSİT 330 S
2004
   FAAL
10.000,00
3
78 A 0019
TOYOTA COROLLA  TERRA 1.6
2005
 
FAAL
 
21.000,00
4
78 A 0022
BMV MOTORSİKLET      F 650 GS
2005
 
FAAL
 
8.000,00
5
78 A 0029
FİAT DOBLO 1.9 DYNAMIC
2007
FAAL
12.000,00
6
78 A 0031
FİAT DOBLO  CORGO 1.3 M.JET
2007
FAAL
13.000,00
7
78 A 0044
HYUNDAİ ACCENT ERA 1.6
2007
FAAL
14.000,00
8
78 A 0046
FORD CONNECT KOMBİ 1.8
2007
FAAL
16.000,00
9
78 A 0049
RENAULT SYMBOL CLİO 1.4
2009
FAAL
18.000,00
10
78 A 0050
FORD CONNECT KOMBİ 1.8
2008
FAAL
16.000,00
11
78 A 0052
HYUNDAİ ACCENT ERA 1.4
2007
FAAL
14.000,00
12
78 A 0068
RENAULT SYMBOL CLİO 1.4
2008
FAAL
17.000,00
13
78 A 0086
FORD CONNECT KOMBİ 1.8
2010
FAAL
18.000,00
                                                                 TOPLAM
 
184.000,00
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          
 
  • Polis Radyosu
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı