Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla
Konu
Mubadele İlanı
Türü
Taşıt
Miktar
Tarih
23.05.2017
Yer
Karabük Emniyet Müdürlüğü –Polisevi Fatih cad. No:1 KARABÜK
Açıklamalar
MÜBADELE İLANI

 

 
MÜBADELE İLANI
KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
Ekonomik ömrünü tamamlamış, hurda halinde bulunan (29) adet muhtelif marka ve modelde taşıt, 4000 kg. hurda demir malzeme, 2000 kg. hurda alüminyum plaka ve 46 kalem hurda demirbaş malzeme,  4645 Sayılı Kanunun uygulanmasına ilişkin çıkartılan yönetmeliğin 38. maddesi uyarınca 1 Adet 2017 Model Siyah Skoda Superb 1.6 TDI CR 120 PS DSG Green Tec Prestige marka araç, 1 Adet 2017 Model Siyah Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 150 PS  marka araç, 1 Adet 2017 Model Beyaz Ford Courier 1.6L TDCİ 95PS Titanium marka araç ile mübadele edilecektir.
1-İdarenin
 
    a) Adresi
: Karabük Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı No:11/ KARABÜK 
 
    b) Telefon ve faks numarası
: 0 370 415 71 30   Fax : 0 370 424 64 80
 
    c) Elektronik posta adresi
: karabuklojistik@egm.gov.tr
 
2-Mübadele konusu malın
 
 
a) İşin Adı
 
b) Niteliği, türü ve miktarı
: Kamu Taşınır Malları Mübadelesi
 
: Yukarıda yazılı bulunan taşıt ve Diğer hurda malzemeler karşılığında; Şartnamede özellikleri yazılı bulunan 1 Adet 2017 Model Siyah Skoda Superb 1.6 TDI CR 120 PS DSG Green Tec Prestige marka araç, 1 Adet 2017 Model Siyah Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 150 PS  marka araç, 1 Adet 2017 Model Beyaz Ford Courier 1.6L TDCİ 95PS Titanium marka araç mübadelesi.
 
c) Mübadeleye başlama miktarı
: Mübadeleye 327.012,67 TL (1 Adet 2017 Model Siyah Skoda Superb 1.6 TDI CR 120 PS DSG Green Tec Prestige marka araç, 1 Adet 2017 Model Siyah Volkswagen Caravelle Comfortline 2.0 TDI (8+1) Uzun Şasi 150 PS  marka araç, 1 Adet 2017 Model Beyaz Ford Courier 1.6L TDCİ 95PS Titanium marka  araçlar) ile başlanacaktır.
Mübadele içeresinde yapılan artırım miktarı talep edilen 3 adet aracın toplam bedeli olan 364.470,00 TL'ye ulaşmaması halinde ise eksik kalan kısmı İdare tarafından 237 Sayılı Taşıt Kanunu’na göre Mübadele Komisyonun kararı ve Mübadele yetkilisinin onayı ile Müdürlüğümüz Polisevi Şube Müdürlüğü bütçesinden karşılanacaktır.
 
d)Teslim Etme ve Teslim Alma  yeri
 
 
 
 
 
 
e)Teslim Etme Tarihi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
f)Teslim Alma Tarihi
1) Mübadelede teklif edilen taşıtlar Karabük Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı No:11/ KARABÜK adresine teslim edilecektir.
 
2) Taşıtlar Karabük Emniyet Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı No:11/ KARABÜK adresinden teslim alınacaktır.
 
: Mübadele kararının tebliğ edilmesinden itibaren (15) onbeş gün içerisinde istenilen (mübadele edilen) malların teslim edilmesi halinde sözleşme yapılmaz ve kesin teminat alınmaz. 15 (onbeş) gün içerisinde istenilen (mübadele edilen) malların teslim edilememesi halinde sözleşme yapılır ve kesin teminat alınır. Yüklenici Alınacak Malı (90) doksan gün içinde Karabük Emniyet Müdürlüğü adresine bir defada teslim edecektir. Alınacak Malın Yurtiçi piyasasından temin edilemeyip yurtdışından ithal edilmesi durumunda, bu durumun yetkili satıcılardan belgelendirilmesi halinde 90 günlük süreye ek olarak 30(otuz) gün daha ek süre verilir.
 
: Mübadelesi yapılan taşıtlar ile diğer malzemeler mübadele karşılığı olan taşıtların teslim edildiği günü izleyen (15) onbeş iş günü içerisinde yüklenici tarafından bulunduğu yerden teslim alınması zorunludur.
 
3-Mübadelenin
 
a) Yapılacağı yer
:Karabük Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Ergenekon Mah. Fatih cad. No:1 KARABÜK
                                                    
b) Tarihi ve saati
:23/05/2017 günü Saat : 14.00
 
4- Mübadeleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile uygulanacak kriterler:
Açık teklif suretiyle yapılacak mübadeleye katılacak gerçek veya tüzel kişiler;
a) Teklif Mektubu,
b) Geçici Teminat Mektubu,
c) Mübadele tarihinden önceki altı aylık süre içinde alınmış tebligat adresini gösterir bir belge,
d) Başkası adına vekil olarak mübadeleye katılanların noterden onaylı vekâletnamesi, tüzel kişiliği temsilen katılanların ise noterden onaylı imza sirküleri, Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi
e) Kimlikleri belirleyen fotoğraflı ve geçerli bir belgeyi (Nüfus cüzdanı, ehliyet veya benzeri) ibraz edeceklerdir.
5- Mübadele, şartnamedeki katılma koşullarını taşıyan tüm yerli isteklilere açıktır.
6- Mübadele dokümanı, Karabük Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı No:11/ KARABÜK adresinde görülebilir ve Karabük Muhasebe Müdürlüğüne 40,00.-TL Şartname bedeli yatırılarak Müdürlüğümüzden temin edilebilir. Mübadeleye teklif verecek olanların mübadele dokümanını satın almaları zorunludur.
7- Mübadeleye katılacak olan istekliler şartnameyi 23/05/2017 günü Saat 12.30’a kadar Karabük Emniyet Müdürlüğü Lojistik Şube Müdürlüğü Üniversite Mahallesi Şehit Ateşe Reşat Moralı Bulvarı No:11/ KARABÜK adresinden alabileceklerdir. Mübadeleye katılmak için istekliler teklif zarflarını ihalenin yapılacağı yer olan Karabük Emniyet Müdürlüğü Polisevi Şube Müdürlüğü Ergenekon Mah. Fatih cad. No:1 KARABÜK adresine aynı gün saat: 14:00’e kadar teslim edeceklerdir.                                                 
8-  Araçlar ve yukarıda belirtilen diğer malzemeler toplu olarak mübadele edilecektir.
9- Mübadele işlemi, isteklilerin mübadele komisyonuna teklif zarflarını sunmaları ve zarfların açılmasının akabinde, tekliflerini sözlü olarak belirtmeleri suretiyle gerçekleştirilir.
10- İstekliler mübadelenin muammen bedelinin %3’ü oranında geçici teminat bedelini yatıracaklardır.
11- Sözleşme yapma süresi olan 15 gün içerisinde şartname hükümlerinin eksiksiz olarak yerine getirildiğinin tespit edilmesi halinde sözleşme yapılması ve kesin teminat yatırılması zorunlu değildir. Ancak 15 gün içerisinde mübadelenin gerekleri yapılmaması durumunda sözleşme yapılacak ve % 6 oranında kesin teminat alınacaktır.
12- Bu işin tamamına teklif verilecek olup kısmi teklif verilmeyecektir.
13- Mübadelesi yapılacak olan taşıtlar ve diğer malzemeler ilan tarihinden itibaren mübadele tarihinden bir gün öncesine kadar hafta içi 09:00 ile 17:00 saatleri arasında Karabük Emniyet Müdürlüğü adresinden görülebilir.
14- İdare mübadeleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
 
 
 
 
KARABÜK İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ MÜBADELE EDİLECEK TAŞITLAR
 VE HURDA MALZEMELER LİSTESİ
S.NO
PLAKASI
MARKASI
 
 
MODEL
 
 
DURUMU
 
MUAMMEN BEDEL
 
GEÇİCİ TEMİNAT MİKTARI
 
MÜBADELE TARİHİ VE SAATİ
1
78 A 0004
RENAULT MEGANE
1998
FAAL
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
327.012,67-TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.811,00-TL.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.05.2017
Saat:14.00
 
2
78 A 0084
MEGANE 1.6
2009
FAAL
3
78 A 0007
RENAULT 19 EUROPA
2001
FAAL
4
78 A 0011
FİAT SİENA
2002
FAAL
5
78 A 0021
FİAT SİENA
2000
FAAL
6
78 A 0032
FİAT DOBLO
2007
GAYRİ FAAL
7
78 A 0033
FİAT DOBLO
2007
FAAL
8
78 A 0034
FİAT DOBLO
2007
FAAL
9
78 A 0036
FİAT DOBLO
2007
FAAL
10
78 AA 0012
FORD TRANSİT
1998
GAYRİ FAAL
11
78 A 0012
FORD TRANSİT
2002
FAAL
12
78 A 0014
FORD TRANSİT
2004
GAYRİ FAAL
13
78 A 0017
FORD TRANSİT
2004
FAAL
14
78 A 6913
FORD TRANSİT
1999
FAAL
15
78 A 6927
ISUZU MD 27 SA
1997
FAAL
16
78 A 0003
TOYOTA COROLLA
1997
FAAL
17
78 A 0015
TOYOTA COROLLA
2004
FAAL
18
78 A 0020
TOYOTA COROLLA 1.6
2005
FAAL
19
78 A 0025
HYUNDAİ ACCENT ADMİRA 1.6
2005
FAAL
20
78 A 0039
BMW F650 GS
2007
FAAL
21
78 A 0040
BMW F 650 GS
2007
FAAL
22
78 A 0041
BMW F 650 GS
2007
FAAL
23
78 A 0042
BMW F650 GS
2007
FAAL
24
78 A 0060
RENAULT CLİO SYMBOL 1.5 DCİ
2008
FAAL
25
78 A 0063
RENAULT CLİO SYMBOL 1.5 DCİ
2008
FAAL
26
78 A 0064
RENAULT CLİO SYMBOL 1.5 DCİ
2008
FAAL
27
78 A 0069
HYUNDAİ GETZ 1.4
2007
FAAL
28
78 A 0071
HYUNDAİ ACCENT ERA  1.6
2009
FAAL
29
78 A 0093
FORD CONNECT 1.8
2011
FAAL
30
MUHTELİF HURDA DEMİR MALZEME
4000 Kg
Hurda
31
ALÜMİNYUM PLAKA
2000 Kg
Hurda
32
46 PARÇA HURDA DEMİRBAŞ MALZEME
       _
Hurda
 

 

​​
 
  • Polis Radyosu
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı