Şerit Komutlarını Atla
Ana içeriğe atla

ANASAYFA

:

Kamu Hizmet Standartı

Giriş

 

KARABÜK VALİLİĞİ

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

SİLAH VE PATLAYICI MADDELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU

 
S.NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)
1
Silah Bulundurma ruhsatı verilmesi
1.    Dilekçe
2.    Silah Ruhsatı İstek Formu
3.    Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar)
4.    Sağlık Kurulu Raporu
5.    Fotoğraf.
6.    Parmak İzi (Müracaat Esnasında)
7.    Olumlu Olması Halinde Silah Bulundurma Harcı Ödendi Belgesi.
15 Gün
2
Silah taşıma ruhsatı verilmesi
1.    Dilekçe
2.    Silah Ruhsatı İstek Formu
3.    Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar)
4.    Sağlık Kurulu Raporu
5.    Fotoğraf.
6.    Parmak İzi (Müracaat Esnasında)
7.    Yapılan Görev Yada Faaliyete İlişkin Belgeler
8.    Olumlu Olması Halinde Silah Taşıma Harcı Ödendi Belgesi.
1 Ay
 
 
3
Silah Taşıma Ruhsatı (Emekli Kamu Görevlileri)
1.    Dilekçe
2.    Silah ruhsat istek formu
3.    4 adet fotoğraf
4.    Emeklilik Onayı ve İlişik Kesme Yazısı
5.    Silah satış senedi ve tabanca
6.    Yenilemelerde tabancanın getirilmesi gerekmektedir
1 Hafta
4
 
Silah Taşıma Ruhsatları
 
1.    Dilekçe
2.    Silah ruhsat istek formu
3.    Sağlık Kurulu Raporu
4.    Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar)
5.    4 adet fotoğraf
Şirket Ortaklarından
1.    Ticaret Sicil Gazetesi
2.    Ticaret Sicil Kaydı
3.    Şirket Kurul Kararı (2 ortaktan fazla ise)
4.    Vergi Dairesi Yazısı (faaliyetinden dolayı)
5.    Yaptığı işe dair ilgili kurumlardan alınacak resmi belge
6.    Yenilemelerde tabancanın getirilmesi gerekmektedir.
1 Hafta
5
Yivsiz Av Tüfeği Ruhsatnamesi
1.    Dilekçe
2.    Toplum Sağlığı Merkezinden Sağlık Ocağı Raporu
3.    Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar)
4.    4 adet fotoğraf
NOT: Yenilemelerde tüfekler getirilir
1 Hafta
6
Yivsiz Av Tüfeği satış Bayiliği İzin Belgesi
1.    Dilekçe
2.    Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar)
3.    Sağlık Kurulu Raporu
4.    4 adet fotoğraf
5.    Tapu fotokopisi ve kira kontratı (Tasdikli)
6.    Taahhütname
7.    Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk sigortası
Dosyası Tamamlandıktan Sonra En Geç 1 Hafta İçerisinde
 
7
Yivsiz Av Tüfeği Devir İşlemleri
1.            Alan ve satan kişilerin dilekçeleri
2.            Devri yapılacak olan tüfek
3.    Devir alanın Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar)
4.            Devir alanın 3 adet fotoğrafı
Fatura Geldikten Sonra En Geç 1 Hafta İçerisinde
8
Ses ve Gaz Tabancası İzin Belgesi
 
1.    Dilekçe
2.    Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar)
3.    Tabanca ve fatura
4.    2 adet fotoğraf
En Geç 1 Hafta İçerisinde
 
9
Patlayıcı Madde Satın Alma ve Kullanma İzin Belgesi
1.   Dilekçe
2.    Depolama izin belgesi veya muvafakatname
3.    Depo tespit tutanağı (yenilemelerde)
4.    İhtiyaç raporu
5.    Ateşleyici yeterlilik belgesi
6.    Taahhütname
7.    İşe dair belge (maden ruhsatı, sözleşme vb.)ve 2. gurup maden sahaları. İçin MİGEM yazısı
8.    Sigorta poliçesi
9.    Beyanname
10. Ticaret sicil gazetesi
11. Vekaletname (işlemleri yürütebilmek için)
12. İmza sirküleri
   Görevlendirilecek Kişiler İçin
a-      Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar)
b-      Sağlık raporu
c-      3 adet vesikalık fotoğraf
Maden Sahaları Tahkikatı Ve Dosyasının Tamamlanmasından Sonra En Geç 1 Hafta İçerisinde
 
10
Patlayıcı Madde depo Yapım İzne ve Depolama İzin Belgesi
1.    Dilekçe
2.    Ticaret sicil gazetesi
3.    Vekaletname (işlemleri yürütebilmek için)
4.    İmza sirküleri
5.    İl Bayındırlık ve İskan Müdürlüğünce onanmış, iki tonluk gezici depolar için Ek 4/A çizelgedeki örnek projeye uygun 2 adet depo projesi,
6.    Deponun yerleştirileceği alana ilişkin belge ile bu alanın depo sahibine ait olmaması halinde bu alanın kiralandığı veya muvafakatinin alındığını gösterir belge,
Dosyanın Ve Tahkikatın Tamamlanmasından Sonra En Geç 1 Hafta İçerisinde
 
11
Barut ve Av Malzemeleri Satış Bayii
1.    Dilekçe
2.    Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar)
3.    Sağlık Kurulu Raporu
4.    4 adet fotoğraf
5.    Tapu fotokopisi ve kira kontratı (Tasdikli)
6.    Taahhütname
7.    Tehlikeli maddeler zorunlu sorumluluk. Sigort.
Dosyanın Ve Tahkikatın Tamamlanmasından Sonra En Geç 1 Hafta İçerisinde
 
12
Patlayıcı Madde Devir İzni verilmesi
1.    Patlayıcı maddenin bulunduğu İl Valiliğine, devir alan ve devir edenin vereceği dilekçe,
2.    Devir edilecek patlayıcı madde miktarını gösterir depo tespit tutanağı,
3.    Devir edene verilen patlayıcı madde satın alma ve kullanma belgesinin aslı
4.    Devir edilene ait ruhsat fotokopisi.
Evraklarının Tamam Olması Ve Durumu Uygun Olanlara;
2 GÜN
13
Ateşleyici Yeterlilik Belgesi
 
1.    Dilekçe
2.    Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar)
3.    Sağlık Kurulu Raporu
4.    4 adet fotoğraf
5.    Ateşleyici talep formu
6.    Diploma aslı ve fotokopisi
Sınav Sonuçlarının Açıklanmasından Sonra En Geç 1 Hafta İçerisinde
 
14
Patlayıcı Madde Güvenlik Belgesi
1.    Dilekçe
2.    Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar)
3.    Sağlık Kurulu Raporu
4.    4 adet fotoğraf
1 Hafta İçerisinde
15
Silah Hibe İşlemleri İstenilen Belgeler
1.    Kurumun Üst Yazısı
2.    İl Komisyon Kararı
3.    Silah Alacak Görevliye ait Yetki Belgesi
4.    2 adet fotoğraf
En Geç 1 Hafta İçerisinde
16
Silah nakil belgesi verilmesi
1.    Dilekçe
2.    Ruhsat Fotokopisi
3.    2 Adet Resim.
1 Gün
 
17
 
 
 
 
Silah Tamirhanesi İzni Verilmesi
 
 
 
1. Silah tamirciliği belgesi verilecek şahısların,  91/1779 karar sayılı Yönetmelik’in 16’ncı maddesinde belirtilen hallerden birine girmemiş olması.
2. Silah tamir yeri ve şubesinin açılabilmesi için;                                                                                                                                                                                                                                                                   3. Tamirhanenin ve şubesinin meskûn mahal içinde, genel güvenlik bakımından uygun yer ve konumda olması ile uygun fiziki şartları taşıması,
4. Silah tamirhanesinde ve şubesinde çalıştırılacak işçilerin sigortalı olması ve 16' ncı maddede belirtilen hallerden birine girmemiş olması şartları aranır.
5. Dilekçe,
6. Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar)
7. Sağlık Kurulu raporu
8. Dört adet resim.
En Geç 2 Ay İçerisinde
 
 
Adli Sicil Belgesi; 2000/284 karar sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 4. maddesi f ve g bendine istinaden istenir.
 
 

    
 
           
 
 
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,
    hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
         İlk Müracaat Yeri: Silah ve Patlayıcı Mad. Şube Müdürlüğü                                     İkinci Müracaat Yeri            : İl Emniyet Müdür Yardımcısı
         İsim                   :                                                                                                          İsim                             :
         Unvan                : Şube Müdürü/Şube Müdür Vekili                                                   Unvan                         : İl Emniyet Müdür Yardımcısı
         Adres                 : Karabük Emniyet Müdürlüğü                                                         Adres                          :Karabük Emniyet Müdürlüğü
         Tel                     : 0 370 415 71 30    (5813)                                                                Tel                               : 0 370 415 71 30 
         Faks                   :                                                                                                         Faks                            :
          E-Posta : karabuk155@egm.gov.tr                                                                            E-Posta                       : karabuk155@egm.gov.tr
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KAMU HİZMET STANDARTLARI TESPİT TABLOSU
ÖZEL GÜVENLİK  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 
1
Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı
1.      Bir (1) adet Diploma fotokopisi
2.      Adli Sicil Kaydı Belgesi (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar)
3.      Dört (4) adet vesikalık fotoğraf
4.      Sağlık Kurulu raporu
5.      Bir (1) adet müracaat formu
6.      İki (2) adet Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırma formu
7.      Temel eğitim sertifikası
8.      Özel güvenlik ruhsat harcı
Tahkikat Ve Dosyasının Tamamlanmasından Sonra En Geç 1 Hafta İçerisinde
 
2
Özel Güvenlik Birimi Oluşturulması
 
1.      Dilekçe 
2.      Ticaret Sicil Gazetesi
3.      Yönetim Kurulu Kararı
4.      Kamu kurum ve kuruluşları başvurularını bağlı bulundukları en üst makamın olumlu görüşü.
Komisyonun Toplanmasından Sonra 1 Hafta İçerisinde
 
 
 
 
3
Alarm Merkezi Kurulması
1.      Ticari Sicil Gazetesi (Noter Tasdikli)
2.      Yönetim Kurulu Kararı (Noter Tasdikli)
3.      Alarm Merkezini temsil edecek yöneticiler için yetki belgesi
4.      Alarm Merkezinde kullanılacak teknik teçhizatın amaca elverişliğine ilişkin taahhütname
5.      Yöneticilerin özel güvenlik temel eğitim sertifikası
6.      Kurucu ve Yöneticilerin adli sicil kayıtları
7.      Kurucu ve Yöneticinin nüfuz cüzdan sureti ve ikametgah belgesi
8.      8-Yöneticilerin dört yıllık yüksek okul mezunu olduğunu belgelendiren diploma veya dengi belgenin örneği
Komisyonun Toplanmasından Sonra En Geç 1 Hafta İçerisinde
4
Özel Güvenlik Birim ve Eğitim Kurumları Mermi Satın Alma Belgesi
1.      Kurumun Üst Yazısı
En Geç 1 Hafta İçerisinde
5
Özel Güvenlik Kurum ve Kuruluşları Silah Satın Almak İçin İstenilen Belgeler
1.      Kurumun Üst Yazısı
2.      İl Komisyon Kararı
3.      Silah Alacak Görevliye ait Yetki Belgesi
4.      2 adet fotoğraf
 
En Geç 1 Hafta İçerisinde
6
Atış Poligonuna İşletme İzni Verilmesi
1.      Kurumun Üst Yazısı
2.      İl Komisyon Kararı
3.      Silah Alacak Görevliye ait Yetki Belgesi
4.      2 adet fotoğraf
 
En Geç 2 Ay İçerisinde
 
7
Geçici Özel Güvenlik İzni Verilmesi
a-) Şirketten hizmet alım suretiyle yapılması halinde;                        
1.      Geçici özel güvenlik izni müracaatı hizmet verecek şirket tarafından yapılacaktır.                                                                         
2.      Hizmet verilen kurum/kuruluş ile yapılan hizmet sözleşmesi ibraz edilecektir.                                                                               
3.      Hizmetin ne kadar küreyle ifa edileceği belirtilecektir.
4.      Hizmetin ifasında ateşli silah kullanılacak ise İl Özel Güvenlik Komisyonuna müracaat edilerek karar çıkartılması gerekmektedir.                                                                                      
5.      Hizmet bir güzergâhı ifade ediyorsa kullanılacak olan güzergâh veya noktaların belirtilmesi
b-) Kendi bünyesindeki personel ile kurum/kuruluş tarafından yapılacak ise ilgili kurum/kuruluş müracaatta bulunacaktır.                                                                                                                     1.    Yönetim Kurulu kararı veya yönetim kurulu adına imza atmaya yetkili kişinin imzasını taşıyan talep yazısı,                                                                                                                                                             2.    Geçici olarak görevlendirilecek Özel Güvenlik Görevlisi ve varsa ateşli silaha ait bilgiler,                                                                                                                                                                3.     Hizmetin ne kadar süreyle ifa edileceği hususlarının belirtilmesi.
2 Gün
Adli Sicil Belgesi; 2000/284 karar sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliğinin 4. maddesi f ve g bendine istinaden istenir.
 
 
 
       
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde,
    Hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
         İlk Müracaat Yeri          : Özel Güvenlik Şube Müdürlüğü                                         İkinci Müracaat Yeri            : İl Emniyet Müdür Yardımcısı
         İsim                               :                                                                                              İsim                             :
         Unvan                            : Şube Müdürü/Şube Müdür Vekili                                      Unvan                         : İl Emniyet Müdür Yardımcısı
         Adres                             : İl Emniyet Müdürlüğü                                                        Adres                          : İl Emniyet Müdürlüğü
         Tel                                 : 0 370 415 71 30    (5813)                                                    Tel                               : 0 370 415 71 30 
         Faks                               :                                                                                             Faks                            :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARABÜK VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜRO AMİRLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
Bilgi Edinme
Bilgi Edinme Başvuru Formu
Not:(Şahsa cevap verilebilmesi için isim-soyisim ,adres, T.C.Kimlik Numarası bulunması gereklidir)
15 iş günü
2
Bilgi Edinme
Karabük Emniyet Müdürlüğü resmi web sitesi(www.karabuk.pol.tr) üzerindeki e-mail adreslerine başvuruda bulunulması
Not:(Şahsa cevap verilebilmesi için isim-soyisim ,iş veya ikamet adresi, T.C. Kimlik Numarası bulunması, gerçek ve tüzel kişilerin bilgi edinme başvuru formunu doldurması gereklidir)
15 iş günü
3
Bilgi Edinme ve dilekçe
Karabük Emniyet Müdürlüğüne hitaben yazılan şikayet ve bilgi edinme dilekçeleri
Not:(Şahsa cevap verilebilmesi için isim,soyisim ,ikamet veya iş adresi,imza bulunması gereklidir)
Bil. Ed. 15 iş günü
 
Şikayet Dil.30 gün
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi,eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri: Basın ve Halk.İliş.Büro Amirliği                                          İkinci Müracaat Yeri:İl Emniyet Müdürü
İsim                :                                                                                                         İsim                :
Unvan                       : Büro Amiri/Büro Amir Vekili                                                       Unvan                       : İl Emniyet Müdürü
Adres             : Karabük Emniyet Müdürlüğü                                                    Adres             : Karabük Emniyet Müdürlüğü  
Tel                  : 0370 415 71 30 (5012)                                                                Tel                  : 0370 415 71 30(5015)
Faks               :                                                                                                         Faks               : 0370 424 64 80
E-Posta         : karabuk155@egm.gov.tr                                                              E-Posta         : karabuk155@egm.gov.tr

KARABÜK VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
YENİ KAYIT TESCİL İŞLEMİ MÜRACATLARI
 
2 ADET EK 1, FATURA, UYGUNLUK BELGESİ, YETKİ BELGESİ, -SİGORTA
 
20 DK
 
2
ARAÇ DEVİR İŞLEMLERİ
 
NOTER SATIŞI GEÇİCİ BELGESİ, ESKİ TRAFİK BELGESİ, SİGORTA.
 
             NOT: Devir işlemlerinde plaka değişikliği olmaması ve sigortanın yapılmış olması halinde, (TRAMER)’ den teyit alındıktan sonra tescil belgesinin dökümü alınır. Düzenlenen belge araç sahibince elden teslim alınmak üzere 15 gün bekletilir, 15 gün içinde araç sahibi veya vekilince müracaat edilmesi halinde belge hemen teslim edilir,
               15 gün içinde elden teslim alınmayan araç tescil belgeleri, 16 ıncı (16 ıncı gün tatil gününe rastlıyor ise ilk mesai gününden itibaren bir sonraki gün ) gönderi ücreti teslimat sırasında araç sahibi tarafından ödenmek üzere, araç sahibinin ikamet adresine PTT aracılığı ( APS ) olarak gönderilecektir.
5 DK
3
ARAÇ NAKİL-DEVİR İŞLEMLERİ
 
2 ADET EK 1, SAHİPLİK BELGESİ, ESKİ TRAFİK VE TESCİL BELGESİ, SİGORTA
 
20 DK
 
4
ARAÇ TRAFİKTEN ÇEKME
 
2 ADET EK1, ESKİ PLAKALAR, ESKİ TRAFİK VE TESCİL BELGESİ,
ARAÇ BORCU YOKTUR YAZISI
 
15 DK
 
5
ARAÇ HURDA İŞLEMİ
 
2 ADET EK1, ESKİ PLAKALAR, ESKİ TRAFİK VE TESCİL BELGESİ,
ARAÇ BORCU YOKTUR YAZISI
 
15 DK
6
ZAYİ-YIPRANMA BELGE İŞLEMİ
1 ADET EK 1, ESKİ TRAFİK VE TESİL BELGESİ
 
15 DK
7
YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ
MÜRACAATLARI
 
MÜRACAAT FORMU, KİMLİK FOTOKOPİSİ, 2 ADET FOTOĞRAF, HARÇ MAKBUZU, SERTİFİKA, DİPLOMA, SAĞLIK RAPORU, SABIKA KAYDI, KAN GURUBU BELGESİ.
 
30 DK
 
8
SÜRÜCÜ BELGESİ ZAYİ VE YENİLEME MÜRACAATLARI
 
DİLEKÇE, KİMLİK FOTOKOPİSİ, 2 ADET FOTOĞRAF, 45 YAŞ VE ÜSTÜNE AİLE HEKİMİNDEN SAĞLIK RAPORU
İL İÇİ 30 DK
İL DIŞI EMAİL CEVABI GELDİKTEN SONRA 30 DK.
9
YABANCI SÜRÜCÜ BELGELERİNİN TEBDİL İŞLEMLERİ
 
SÜRÜCÜ BELGESİNİN NOTERDEN VEYA ELÇİLİKTEN TASDİKLİ TERCÜMESİ, MÜRACAAT FORMU, NÜFUS CÜZDANI FOTOKOPİSİ, FOTOĞRAF, SABIKA KAYDI, SAĞLIK RAPORU, KAN GURUBU BELGESİ, HARÇ MAKBUZU
 
30 DK
10
VERGİ DAİRESİ VE  İCRA DAİRESİNCE BAĞLI
OLAN ARAÇLARIN ÇIKIŞLARI
 
KİMLİK(VEKÂLET), RUHSAT, SİGORTA, SÜRÜCÜ BELGESİ FOTOK.
 
 
15 Dk
 
11
MAHKEMEYE SEVKLER
 
KİMLİK FOTOKOPİSİ
 
15 Dk
 
12
BAĞLI OLAN
ARAÇLARIN ÇIKIŞLARI
 
KİMLİK(VEKÂLET), RUHSAT, SİGORTA, MUVAFAKATNAME,
SÜRÜCÜ BELGESİ FOTOK.
 
15 Dk
 
13
 
YEŞİLKART MÜRACAATI
 
 
YEŞİLKART MÜRACAAT FORMU, VUKUATLI NÜFUS KAYIT ÖRNEĞİ
 
 
2 Dk
 
14
TRAFİK KAZA TESPİT TUTANAĞI
 
KAZAZEDELERİN TRAFİK BELGESİ, TESCİL BELGESİ, SİGORTA VE SÜRÜCÜ BELGELERİ
 
 
5 DK
 
            NOT: Sürücü Belgesi Müracaat işlemlerinde kimlik fotokopisi ((Trafik Uygulama ve Denetleme Dairesi Başkanlığının Uygulama Talimatına göre Sürücü Belgesi Müracaat işlemlerinde Nüfus Cüzdanı aslı ile birlikte istenilmekte, fotokopisi şahsi dosyasına konulmaktadır ) Sabıka Kaydı istenmesi ( 2918 Sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 41/e maddesinde “5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun; 188-190-191’inci maddeleri, 4926 sayılı Kaçakçılığın Men ve Takibine Dair Kanun’un 6.’ıncı maddesi, 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanun’un 12 nci maddesinin 3 üncü ve takip eden fıkralarındaki suçlardan hüküm giymemiş olmaları,” şartı arandığından SABIKA KAYDI (Adalet Bakanlığı Adli Sicil Projesi Faaliyete Geçene Kadar talep edilmektedir.) Mahkemeye sevk işlemlerinde ise kimlik fotokopisi (Mahkemeler T.C. Numarasına göre İdari Para Cezası yazdığından Savcılık Kalemleri tarafından evrakın ekinde istenmektedir.)
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri: Trafik Tescil ve Dent. Şub. Müd.                                                                            İkinci Müracaat Yeri: İl Emniyet Müdür Yardımcısı.
İsim                :                                                                                                                                             İsim                 :
Unvan                       : Şube Müdürü/Şube Müdür Vekili                                                                                Unvan                       : İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Adres             : Karabük Emniyet Müdürlüğü                                                                                        Adres             : Karabük Emniyet Müdürlüğü
Tel                  : 4242727                                                                                                                            Tel                  : 4242727
Faks               : 4132434                                                                                                                            Faks               : 4132434
E-Posta         : karabuk155@egm.gov.tr                                                                                                  E-Posta  : karabuk155@egm.gov.tr
KARABÜK VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
MUHABERE ELEKTRONİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
 
SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN
 BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
155 Polis İmdat Acil Çağrı Hattı
Hiçbir belge istenilmemektedir.
Görevli ekip engeç 5 dk. İçerisinde olay mahalline  ulaşır.
2
Karabuk155@egm.gov.tr
ihbar e-mail adresi
Hiçbir belge istenilmemektedir.
Görevli ekip engeç 5 dk. İçerisinde olay mahalline  ulaşır.
3
MOBESE’nin 
155 Polis İmdat hattı’nın 
Karabuk155@egm.gov.tr ihbar e-mail adresi’nin herhangi bir olay kaydının verilmesi
Savcılıktan veya Mahkemelerden gelecek emir yazısı
2 Mesai Gün İçerisinde
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
İlk Müracaat Yeri:  Muhabere Elektronik Şube Müdürlüğü
                                                                                                                                                                     İkinci Müracaat Yeri: İl Emniyet Müdür Yardımcısı
İsim                :                                                                                                                                             İsim                 :
Unvan                       : Şube Müdürü/Şube Müdür Vekili                                                                                 Unvan                       : İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Adres             : Karabük Emniyet Müdürlüğü                                                                                       Adres             : Karabük Emniyet Müdürlüğü
Tel                  : 0370 4157130                                                                                                                 Tel                  : 0370 415 71 30
Faks               : 0370 424 64 80                                                                                                               Faks               : 0370 424 64 80
E-Posta         : karabuk155@egm.gov.tr                                                                                                 E-Posta  : karabuk155@egm.gov.tr  
 
KARABÜK VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
EĞİTİM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

SIRA NO
VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ SÜRE)
1
POMEM MÜRACAATLARI.
(Polis Meslek Eğitim Merkezi Müracaatlarını Alınması)
1)Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (Programdan çıktısı alınmaktadır) 2)Lisans Diploması veya Mezuniyet Belgesi fotokopisi
3) Askerliğini Yapanlardan Terhis Belgesi
4)Evli ise Evlenme cüzdanı fotokopisi
5)KPSS sonuç belgesi fotokopisi
6) (4) adet vesikalık fotoğraf.
20 dakika
 
            Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri: Eğitim Şube Müdürlüğü                                                                                          İkinci Müracaat Yeri: İl Emniyet Müdür Yardımcısı
İsim                :                                                                                                                                            isim                             :
Unvan                       : Şube Müdürü/Şube Müdür Vekili                                                                                Unvan                                   : İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Adres             : Karabük Emniyet Müdürlüğü                                                                                       Adres                         : Karabük  Emniyet Müdürlüğü
Tel                  :0 (370) 415 71 30                                                                                                             Tel                              : 0 (370) 415 71 30
Faks               :0 (370) 424 64 80                                                                                                             Faks                           : 0 (370) 424 64 80 
E-Posta         : karabuk155@egm.gov.tr                                                                                                 E-Posta              : karabuk155@egm.gov.tr
 
 
 
 
 

 
KARABÜK VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
 ASAYİŞ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HUDUT KAPILARI BÜRO AMİRLİĞİ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
1
Yabancılara ikamet izni verilmesi
1-Pasaportun aslı,
2-4 adet vesikalık fotoğraf, (Temditler için 2 adet)
3-Harç makbuzu,
4-Dilekçe,
5-İkamet tezkeresi cüzdan bedeli,
6-Ülkede kalış amacına uygun olarak kurum, kuruluş v.b. ilgili makamlar tarafından düzenlenmiş belge
Bir iş günü
2
Çeşitli talep dilekçeleri
1-Dilekçe
 
Bir iş günü
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri     : Hudut Kapıları Büro Amirliği                                          İkinci Müracaat Yeri            : İl Emniyet Müdür Yardımcısı
İsim                            :                                                                                              İsim                            :
Unvan                                   : Şube Müdürü/Şube Müdür Vekili                                 Unvan                                   : İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Adres                         : Karabük Emniyet Müdürlüğü                                        Adres                         : Karabük Emniyet Müdürlüğü                             
Tel                              : 0 370 415 71 30 –Dahili 54 10                                      Tel                              : 0 370 415 71 30 – Dahili 54 00
Faks                           : 0 370 424 64 80                                                                Faks                           : 0 370 424 64 80
E-Posta                     :                                                                                              E-Posta                     :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
KARABÜK VALİLİĞİ
İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ
PASAPORT  ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
HİZMET STANDARTLARI TABLOSU
SIRA
NO
HİZMETİN ADI
BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER
HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ
(EN GEÇ)
 
1
 
Umuma Mahsus Pasaport verilmesi
1-Nüfus cüzdanının aslı,
2-2 adet biyometrik fotoğraf (5x6 ebadında)
3-Harç makbuzu,
4-Pasaport cüzdan bedeli makbuzu
5-Varsa daha önce almış olduğu pasaport.
 
Yeni Pasaportların yazım işlemi Ankara ilinde yapılmakta olup,3-5 işgünü içerisinde adreslerine posta ile gönderilmektedir.
2
Hususi Damgalı Pasaport verilmesi
1-Çalışanlar için kurumu tarafından onaylanmış müracaat formu,
2-Nüfus cüzdanının aslı,
3-2 adet biyometrik fotoğraf(5x6 ebadında)
4-Emekliler için kurumundan bir defaya mahsus kadro ve unvanını gösterir belge,
5-Pasaport cüzdan bedeli makbuzu
6-Varsa daha önce almış olduğu pasaport.
Yeni Pasaportların yazım işlemi Ankara ilinde yapılmakta olup,3-5 işgünü içerisinde adreslerine posta ile gönderilmektedir.
3
Hizmet Damgalı Pasaport verilmesi
1-Kurumundan onaylı müracaat formu,
2-Nüfus cüzdanının aslı,
3-2 adet biyometrik fotoğraf (5x6 ebadında)
4- Pasaport cüzdan bedeli makbuzu.
5-Varsa daha önce almış olduğu pasaport.
Yeni Pasaportların yazım işlemi Ankara ilinde yapılmakta olup,3-5 işgünü içerisinde adreslerine posta ile gönderilmektedir.
4
Çeşitli talep dilekçeleri
1-Dilekçe
 
Bir iş günü
 
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenilmesi veya başvuru eksiksiz belge ile yapıldığı halde, hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması durumunda ilk müracaat yerine ya da ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İlk Müracaat Yeri     : Pasaport Şube Müdürlüğü                                                         İkinci Müracaat Yeri            : İl Emniyet Müdür Yardımcısı
İsim                            :                                                                                                         İsim                            :
Unvan                                   : Şube Müdürü/Şube Müdür Vekili                                             Unvan                                   : İl Emniyet Müdür Yardımcısı
Adres                         : Karabük Emniyet Müdürlüğü                                                    Adres                         : Karabük Emniyet Müdürlüğü                           
Tel                              : 0 370 415 71 30 –Dahili 54 10                                                  Tel                              : 0 370 415 71 30 – Dahili 54 00
Faks                           : 0 370 424 64 80                                                                            Faks                           : 0 370 424 64 80
E-Posta                                 :                                                                                             E-Posta                                 :

 
 
 
 
 
 

    
 
           
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
           
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  • Polis Radyosu
  • BİMER
  • Kurumsal E-Posta
  • Polsan
  • Polis Eşleri Kaynaşma-Yardımlaşma Derneği
  • İçişleri Bakanlığı